Stálá konference ředitelů

Zlepšovat se při vedení školy a jejích pedagogů, zvyšovat kvalitu výuky – především o to jde ředitelům. Často musí spoléhat jen na svou intuici, protože nemají dostatek podpory, aby získávali inspiraci a zkušenosti, chybí jim doporučení, jak mají vykonávat svou práci. Proto přichází SYPO s nabídkou uceleného systému podpory profesního rozvoje pro ředitele škol. Tento systém podpory bude pomáhat naplňovat potřeby ředitelů škol v  různých etapách jejich profesní dráhy.

Ředitele škol bude v rámci projektu SYPO podporovat například Stálá konference ředitelů, dříve známá jako tzv. „kabinet vedení“. Ta bude obdobou metodických kabinetů pro oblast řízení škol. Stálá konference ředitelů bude ustavena na národní úrovni a s  reálným přínosem pro jednotlivé ředitele škol.

Stálou konferenci ředitelů si lze představit jako grémium, které se na národní úrovni bude dělit na sekce podle druhů škol – tzn. na mateřské školy, základní školy, střední školy a základní umělecké školy. Jeho členy budou ředitelé škol, zástupci ředitelů škol a dále zástupci MŠMT, OPŘO, VŠ, zřizovatelů škol a odborné veřejnosti (zejména profesních asociací).

Úkoly Stálé konference budou například:

  • podílet se na vytvoření komplexního modelu systému profesního rozvoje vedení škol,
  • stanovit aktuální priority v oblasti profesního rozvoje vedení škol,
  • navrhovat vhodné formy a rozsah podpory pro jednotlivé priority.

Stálá konference ředitelů zajistí včasnou reflexi změn v oblasti vzdělávání, bude aktualizovat navržený model systému profesního rozvoje vedení škol a podporovat jeho implementaci a zároveň bude podporovat implementaci priorit státní vzdělávací politiky v oblasti vedení škol. Stejně jako u metodických kabinetů bude stálá konference pilotně ověřena z hlediska její přínosnosti a efektivity. Pilotně budou ověřeny také dílčí formy podpory vedení škol.

Zpět na úvod