Kurzy pro začínající učitele, uvádějící učitele a vedení školy

V klíčové aktivitě Začínající učitel jsou v těchto měsících připravovány kurzy pro začínající učitele, uvádějící učitele a vedení škol. Hlavním tématem těchto kurzů je podpora začínajícího učitele v adaptačním období. Každý kurz má délku 36 vyučovacích hodin a skládá se ze dvou prezenčních částí, dvou e-learningových částí a dvou praktických workshopů, jejichž realizace je časově naplánována od září 2019 do června 2020. První prezenční část kurzů bude ve všech krajských pracovištích spuštěna ve 2. polovině září 2019. Kurzy jsou tvořeny řediteli a zástupci ředitelů různých druhů škol, ve kterých již mají bohaté zkušenosti s realizací adaptačního období.

Kurz „Začínající učitel v adaptačním období“

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům mateřských, základních, základních uměleckých, středních škol a konzervatoří, jejichž odborná praxe (přímá vyučovací činnost) je kratší než dva roky, a kteří se chtějí dozvědět více o adaptačním období, jeho významu pro začínajícího učitele a o možnostech podpory ze strany uvádějícího učitele a vedení školy.

Vzdělávací kurz poskytne účastníkům možnost se seznámit s adaptačním obdobím začínajících učitelů, jeho principy, fázemi i významem pro samotného začínajícího učitele. Ukáže účastníkům příležitosti k profesnímu rozvoji v podobě adaptačního plánu a úzké spolupráce s uvádějícím učitelem a vedením školy. Nabídne jim možnosti k hlubšímu poznávání chodu celé školy v podobě ověřených doporučení a praktických příkladů. Ukáže jim cestu k sebereflexi a seberozvoji prostřednictvím kompetenčního profilu začínajícího učitele a následné práce s profesním portfoliem. Pro rozšíření některých kompetencí začínajícího učitele se kurz rovněž věnuje efektivní komunikaci jako nástroji ke zvládání náročných situací ve školní praxi. 

Kurz „Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním období“

Kurz je určen zkušeným pedagogickým pracovníkům v mateřských, základních, základních uměleckých a středních školách, kteří budou v průběhu kurzu vybaveni takovými kompetencemi, aby mohli následně působit jako uvádějící učitelé na vlastní škole. Kurz je vhodný i pro uvádějící učitele, kteří již mají zkušenosti s uváděním začínajícího učitelů a kteří hledají inspiraci a nové cesty ke svému dalšímu profesnímu rozvoji v roli uvádění začínajících učitelů.

Účastníci získají základní informace o adaptačním období, o jeho jednotlivých fázích a především o jeho významu a smyslu pro profesní socializaci začínajícího učitele. Účastníci budou rovněž seznámeni s možnostmi, jak pomoci začínajícím učitelům prostřednictvím mentoringu i dalších způsobů profesní podpory začínajících učitelů. 

Kurz „Vedení školy v adaptačním období“

Kurz je určen pro ředitele a zástupce ředitelů škol mateřských, základních, základních uměleckých a středních, kteří se chtějí dozvědět více o adaptačním období, jeho významu pro školu a o možnostech podpory uvádějícího a začínajícího učitele. Vhodný je i pro ředitele škol a jejich zástupce, kteří již mají zkušenosti s plánováním a realizací adaptačního období a chtějí se v dané problematice dále inspirovat a hledat nové cesty.

Vzdělávací kurz poskytne účastníkům možnost se seznámit se zákonitostmi systematicky plánovaného adaptačního období, s jeho významem a smyslem pro fungování celé školy. Kurz nabídne účastníkům nejen teoretický vhled do problematiky adaptačního období, ale také poskytne příležitost pro propojení teorie s praxí formou vytvoření plánu adaptace účastníka pro vlastní školu. Důležitou částí kurzu je také obsahové zaměření na představení metod reflexe a sebereflexe vhodných pro využití v průběhu i na konci adaptačního období.

Pokud máte zájem dozvědět se více o realizaci uvedených kurzů, prosím kontaktujte odborného krajského metodika SYPO na krajském pracovišti NPI ČR.


Kurzy v otázkách a odpovědích

Co je vzdělávání pro začínající učitele, uvádějící učitele a vedení školy?

Jedná se o poskytnutí podpory škole při adaptaci začínajícího učitele v prvním či druhém roce praxe. Vzdělávání je zaměřeno především na efektivní plánování, vedení a vyhodnocování adaptačního období.

Kde bude probíhat?

Vzdělávání bude probíhat na krajských pracovištích NPI ČR.

Jak bude probíhat?

Vzdělávání bude probíhat ve skupinách a povede jej zkušený lektor.

Kdy se bude konat?

Vzdělávání bude probíhat od září 2019 do června 2020.

Jakou formou se bude konat?

2 x 6 hodin prezenčně na podzim 2019; 2 x 8 hodin – e-learning na podzim 2019; 2 x 4 hodiny – praktický workshop v 1. pololetí 2020

 Co škola získá?

  1. Model systému podpory začínajících učitelů (návrh průběhu a činností adaptačního období).
  2. Vzdělávání zdarma.
  3. Možnost konzultací s lektorem.
  4. Vedení školy si v rámci studia pod vedením lektora vytvoří/upraví plán adaptace pro potřeby své školy.
  5. Přístup do online prostředí, kde budou potřebné studijní materiály a informace k adaptačnímu období.

Jaké jsou úkoly školy?

  1. Zpracovaný praktický úkol v e-learningové části kurzu.
  2. Zhodnocení přínosu vzdělávání pro praxi v rámci adaptačního období.
  3. 100% účast na vzdělávání.
  4. Aktivní zapojení ve vzdělávání.