Oborové novinky pro učitele českého jazyka, matematiky a informatiky

Projekt SYPO nabízí na podzim učitelům, do jejichž aprobace patří český jazyk, matematika nebo informatika, webové semináře zaměřené na aktuální informace či nové trendy v jednotlivých oborech a oborových didaktikách. Na výběru témat se podíleli členové národních metodických kabinetů, tedy sami učitelé. Webináře jsou zařazeny do vzdělávací nabídky Národního institut pro další vzdělávání a jsou zdarma.

Webinář funguje jako virtuální učebna, kde každý účastník může reagovat na podněty lektora, může se přihlásit a zapojit se do probíhající přednášky, pokládat otázky či diskutovat pomocí videohovoru nebo chatu. Pro účast není potřeba instalovat žádný speciální software, účastníci budou potřebovat pouze běžné webové prohlížeče.

Seznam webinářů:

Český jazyk a literatura

Matematika a její aplikace

Informatika a ICT

 

Český jazyk a literatura

 

Kde najít nejnovější informace o současné češtině?  Volně dostupné jazykové korpusy a jejich využití

Termín: 

 • 02. 10. 2019, 16:00 - 17:00 nebo 17:30 - 18:30

Anotace

Cílem webináře je představit volně dostupné zdroje informací o současné podobě češtiny, tzv. jazykové korpusy. Korpusem zpravidla myslíme pečlivě sestavenou databázi autentických textů, v níž lze snadno hledat konkrétní slova, fráze i např. nejčastější slovní druhy či typická slovní spojení v různých typech textu. 

Pro češtinu existuje mnoho typů korpusů, které pokrývají nejrůznější oblasti jazyka: jazyk publicistiky, beletrie, odborné literatury, ale i mluvený spontánní jazyk, který vychází z autentických rozhovorů mezi rodilými mluvčími, nahrávaných po celé ČR. V tomto webináři si ukážeme, jaké korpusy máme k dispozici, jak se jednotlivé typy liší, co obsahují za texty/nahrávky a na co se mohou hodit ve výuce češtiny.

Přihlásit se můžete zde.

zpět na seznam 

 

Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu

Termín:

 • 1. část 9. 10. 2019, 16:00 nebo 17:30;
 • 2. část 17. 10. 2019, 16:00 nebo 17:30

Anotace

Cílem tohoto dvoudílného webináře je seznámit účastníky s uživatelsky přívětivými aplikacemi a nástroji o češtině, které vycházejí z nejnovějších lingvistických poznatků a jsou volně dostupné online všem zájemcům. 

V první části se seznámíme s aplikací Slovo v kostce, která přehledným a jednoduchým způsobem shrnuje informace o hledaném slově na základě autentických dat. Je určena všem, kteří mají zájem dozvědět se aktuální informace o tom, zda a jak se dané slovo používá v současné psané i mluvené češtině. Podíváme se také na další uživatelsky přívětivý nástroj s názvem SyD, který dokáže snadno a rychle porovnat nejrůznější varianty v češtině, ať už pravopisné (např. filozofie/filosofie), morfologické (např. děkuji/děkuju, bychom/bysme) či stylistické (např. stále/pořád/furt). Nástroj je snadno dostupný online a nabízí přehlednou grafiku, vč. mapky ČR při porovnávání regionálně preferovaných variant (např. okno/vokno). 

Ve druhé části se seznámíme s aplikací Treq, která umožňuje vyhledat překladové ekvivalenty hledaného slova v češtině/angličtině a dalších 39 jazycích. Od překladačů ji odlišuje především to, že vychází z paralelních korpusů (česko-cizojazyčných databází originálních textů a jejich překladů), nejde tedy o automatické překlady, ale o doložené překladové protějšky, které byly použity v publikovaných překladech. Představíme si také aplikaci KWords, která dokáže automaticky najít klíčová slova ve vybraném textu a prozradit tak leccos o jeho obsahu i stylu. Do této aplikace lze nahrát jakýkoli text (od předpovědi počasí, novinové zprávy, přes projevy prezidentů až po úryvek z románu, např. Babičky Boženy Němcové) a porovnat jej automaticky s velkým množstvím jiných textů, včetně dobových z 19. století či z období totality. Můžeme tak simulovat, jaký dojem měl z textu čtenář, který text četl před mnoha lety a který ho čte teď.

Přihlásit se můžete zde.

zpět na seznam

 

České slovo v KonTextu

Termín:

 • 1. část 21. 10. 2019, 16:00 nebo 17:30; 23. 10. 2019, 16:00 nebo 17:30;
 • 2. část 4. 11. 2019; 16:00 nebo 17:30; 6. 11. 2019, 16:00 nebo 17:30

Anotace

Cílem tohoto dvoudílného webináře je seznámit účastníky s možnostmi, jak zkoumat češtinu na základě skutečných textů ve volně dostupném online prostředí KonText a jak toto prostředí využít ve výuce češtiny.

V první části dvoudílného webináře se seznámíme s korpusy češtiny, tedy soubory autentických textů v elektronické podobě, díky nimž lze pozorovat jednotlivá slova, slovní spojení i gramatické konstrukce v přirozeném jazyce. Ukážeme si, jak pracovat s webovou aplikací KonText: jak si vybrat texty, s nimiž chceme pracovat (reprezentativní výběr českých textů, texty pro děti nebo třeba texty mluvené), jak vyhledávat konkrétní slovní tvary, všechny tvary určitého slova nebo slovní spojení. Účastníci webináře se naučí, jak zjistit, jaká slova se nejčastěji pojí se slovem, které zkoumají, a jak si výsledky uložit.

V druhé části dvoudílného webináře se budeme dále zabývat vyhledáváním v online prostředí KonText. Seznámíme se s vyhledávacím jazykem CQL, který umožňuje zadávat složitější dotazy například na slovní druh nebo pád slov. Dozvíme se o systému morfologických značek, které jsou přiřazeny každému slovu. Ukážeme si, jak lze KonText využít ve výuce češtiny. 

Webinář volně navazuje na webinář „Kde najít nejnovější informace o současné češtině? Volně dostupné jazykové korpusy a jejich využití“, jeho absolvování však není pro pochopení webináře nutné.

Přihlásit se můžete zde.

zpět na seznam 

 

Matematika a její aplikace


Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole

Termín:

 • 15. 10. 2019, 15.00 – 16:00 nebo 16.30 – 17:30;
 • 3. 12. 2019, 15:00 – 16:00 nebo 16:30 – 17:30

Anotace

Webinář je zaměřen na praktické nápady do hodin finanční matematiky na základní škole. Během webináře se účastníci seznámí s doporučovanými tématy, základními pojmy i metodickými pokyny, jak jednotlivá témata do výuky zařadit, získají náměty pro tvorbu vlastních aktivit z oblasti cenové, peněžní a rozpočtové gramotnosti. Představeny budou názorné praktické příklady a situace, se kterými se mohou žáci setkat v reálném životě, vhodné aplikace a on-line zdroje.

Přihlásit se můžete zde na 1. termín a zde na 2. termín.

zpět na seznam 


Hry v hodinách matematiky

Termín:

 • 22. 10. 2019, 15:00 – 16:00 nebo 16:30 – 17:30;
 • 12. 11. 2019, 15:00 – 16:00 nebo 16:30 – 17:30

Anotace

Hledáte náměty do hodin matematiky?  V tomto webináři lektorka představí vybrané hry a aktivity, vhodné aplikace a on-line zdroje.

Webinář je zaměřen na konkrétní ukázky hlavolamů, logických, on-line a deskových her, které mohou inspirovat učitele matematiky k jejich zařazení do výuky na základní škole. Představeny budou možnosti a důvody jejich využívání v různých částech vyučovací hodiny, struktura didaktické hry a různé typy her. Během webináře účastníci získají také náměty pro tvorbu vlastních aktivit a her. 

Přihlásit se můžete zde na 1. termín a zde na 2. termín.

zpět na seznam 


Zpracování dat s využitím kontingenční tabulky – aneb jak získat z dat co nejvíc

Termín:

 • 5. 11. 2019, 17:30 – 18:30  nebo 19:00 – 20:00;
 • 19. 11. 2019, 17:30 – 18:30 nebo 19:00 – 20:00

Anotace

Efektivní zpracování velkých dat je jedna z velmi důležitých dovedností a je pro webinář hlavním cílem. Při webináři se účastníci budou zabývat jednou z možností třídění a zpracování dat – kontingenční tabulkou. Po krátké úvodní teorii budou účastníci získávat požadované informace z připravené tabulky dat. Data budou filtrovat, řadit a třídit. Po absolvování webináře dokážou účastníci získat potřebné informace z velkého objemu dat a zobrazovat data z různého úhlu pohledu. Tyto činnosti je možné v pedagogickém procesu využít ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace v tematické oblasti Závislosti vztahy a práce s daty. Kontingenční tabulky lze použít při práci s daty, jejich filtrování, řazení a třídění. Práce s daty podporuje i informatické myšlení.

Přihlásit se můžete zde na 1. termín a zde na 2. termín.

zpět na seznam


Začínáme s programem GeoGebra

Termín:

 • 25. 11. 2019, 16:00 – 17:00 nebo 17:30 – 18:30;
 • 16. 12. 2019, 16:00 – 17:00 nebo 17:30 – 18:30

Anotace

Webinář je věnován základnímu představení volně stažitelného programu GeoGebra. První částí webináře bude seznámení s webovými stránkami www.geogebra.org, zejména s jednotlivými variantami programu a s materiály, které jsou již hotové a připravené k použití ve výuce. V druhé části programu bude představeno prostředí programu s ohledem na všestranné využití ve výuce matematiky.

Přihlásit se můžete zde na 1. termín nebo zde na 2. termín.

zpět na seznam 


Jak se učíme (zajímavé informace ze stejnojmenné knihy)

Termín:

 • 10. 12. 2019, 17:30 – 18:30 nebo 19:00 – 20:00;
 • 17. 12. 2019, 17:30 – 18:30 nebo 19:00 – 20:00

Anotace

Jak se učíme je kniha amerického vědeckého reportéra z New York Times z roku 2014, která vyšla v českém překladu v roce 2015 v nakladatelství BizBooks (Albatros Media). Autor v ní shrnuje dosavadní poznatky z oblasti výzkumu lidské paměti a procesu učení, na jejich základě se pak snaží formulovat praktické a použitelné rady, jak své učení zefektivnit. Během semináře si projdeme hlavní doporučení knihy, ukážeme si funkci programu Anki pro “spaced repetition - rozložené opakování”, který využívá poznatků o vlastnostech lidské paměti k tomu, aby vhodně rozloženým opakováním napomohl trvalému zapamatování informací. Na závěr se zmíníme o hlavní myšlence knihy Myšlení rychlé a pomalé od Daniela Kahnemana a důsledky, které by mohla mít pro výuku matematiky.

Přihlásit se můžete zde na 1. termín nebo zde na 2. termín.

zpět na seznam 


Informatika a ICT


Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?

Termín:

 • 30. 10. 2019, 17:30 – 18:30 nebo 19:00 – 20:00;
 • 26. 11. 2019, 17:30 – 18:30 nebo 19:00 – 20:00

Anotace

Webinář ukáže účastníkům, kromě samotného zapojování různých možností pro rozvoj algoritmického myšlení do výuky, jak je nutné myslet i na didaktický aspekt tak, aby se z žáka nestala pouze figurka, která opisuje kusy kódu, nebo přetahuje bloky dle toho, co předvádí učitel. Rozvoj algoritmického myšlení u žáků sebou nese i mnoho úskalí pro učitele, typicky větší míra volnosti ve smyslu přizpůsobení algoritmu, kontrola základních vlastností algoritmu (jako jednoduchost, obecnost, ...), hledání chyby v algoritmech žáků. Navíc každý z žáků by měl mít možnost pocítit, že alespoň minimálně uspěl (rozfázování algoritmického úkolu na menší funkční části). Webinář právě tyto pohledy rozkryje a ukáže na různých prostředích příklady jejich využití.

Obsah programu:

 • Proč zapojovat algoritmické myšlení do výuky za základní a střední škole?
 • Je možné rozvíjet algoritmické myšlení jen v hodinách informatiky?
 • Jaké máme prostředky pro rozvoj algoritmického myšlení?
 • Musí být učitel programátor, aby se nemusel bát s žáky programovat?
 • Znamená to, že když bude učitel s žáky programovat, dělá z nich programátory?
 • Musí si učitelé sami připravovat všechny materiály?

Přihlásit se můžete zde na 1. termín a zde na 2. termín.

zpět na seznam 


Jak na digitální stopu

Termín:

 • 20. 11. 2019, 17:30 – 18:30 nebo 19:00 – 20:00;
 • 11. 12. 2019, 17:30 – 18:30 nebo 19:00 – 20:00

Anotace

Webinář nahlíží na problematiku kybernetické bezpečnosti z pohledu netikety se zaměřením na digitální stopu člověka či školy. Dnes již pojem digitální identita člověka není neznámý, ale je potřeba si uvědomit jaké nebezpečí a etické problémy jsou s ní spojené. Téměř jakýkoli pohyb na internetu zanechává za uživatelem soubor informací, ať už z vytvářených příspěvků, ukládaných fotografii, aktivit na sociálních sítích, z vnitřních záznamů webů (tzv. log. soubory) a podobně, ze kterých lze sestavit profil člověk a tento může být následně prostředkem ke zneužití. 

Obsah programu:

 • Víte co si představit pod pojmem digitální stopa?
 • Jak digitální stopa vzniká a v jaké podobě se s ní můžeme setkat?
 • Jak jí můžeme využit ke zjištění identity osoby?
 • Jak se v prostředí kyberprostoru chovat, abychom digitální stopu minimalizovali?
 • Jak mít nad ní kontrolu a jak jí anonymizovat?
 • Jaké kybernetické útoky hrozí na základě digitální stopy?
 • Na konkrétních případech si ukážeme, jaké útoky na osobu či školu byly zaznamenány a jejich důsledky.

Přihlásit se můžete zde na 1. termín nebo zde na 2. termín.

zpět na seznam 

Moderní výuka webu

Termín:

 • 24. 10. 2019, 16:00 – 17:00 nebo 17:30 – 18:30;
 • 4. 12. 2019, 16:00 – 17:00 nebo 17:30 – 18:30

Anotace

V rámci webináře budou účastníci seznámeni se základními jazyky pro tvorbu webu, bude předvedeno moderní vývojové prostředí a jeho výhody proti jednodušším nástrojům. Účastníci se seznámí s frameworkem Bootstrap, ukáží se jeho principy, uvidí praktickou ukázku psaní kódu v tomto frameworku, výhody BS proti psaní kódu pouze v HTML a CSS. Účastníci se seznámí s dalšími zdroji informací pro výuku. 

Témata webináře:

 • Jak (a zda) učit základy HTML, CSS, JS a dalších
 • Používat raději redakční systémy či frameworky?
 • Co je cílem výuky tvorby webových stránek na různých úrovních vzdělávání?

Přihlásit se můžete zde na 1. termín a zde na 2. termín.

zpět na seznam 


Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky

Termín:

 • 27. 11. 2019, 17:30 – 18:30 nebo 19:00 – 20:00;
 • 12. 12. 2019, 17:30 – 18:30 nebo 19:00 – 20:00

Anotace

Webinář se věnuje problematice ochrany osobních údajů ve školství a souvisejícím otázkám s touto oblastí. Přináší nejen přehled legislativy, ale také příklady z praxe, vysvětluje častá chybná a nadbytečná řešení jako jsou například některé souhlasy zákonných zástupců. Vysvětluje současný postoj Úřadu na ochranu osobních údajů k některým sporným otázkám, jako jsou biometrické údaje apod. Součástí prezentace je také online dotazník k typickým příkladům činnosti ve školách. Webinář představí i některé projekty z této oblasti, které byly oceněny v loňské přehlídce DOMINO jako možný příklad sdílení dobré praxe. Lektorem je dlouholetý ředitel školy a nyní pověřenec pro ochranu osobních údajů pro MČ.

Přihlásit se můžete zde na 1. termín a zde na 2. termín.

zpět na seznam