Metodické kabinety 

Metodické kabinety jsou navrženy jako strukturovaná profesní společenství učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Jsou místem, kde si učitelé mohou rozšiřovat své znalosti a profesní dovednosti, vyměňovat si zkušenosti s kolegy a dále se profesně vzdělávat ve svém oboru. Metodické kabinety zajišťují pedagogům aplikaci inovací oborových didaktik a zaměřují se také na pedagogicko-psychologické znalosti a zkušenosti učitelů.

Metodické kabinety jsou platformou, která podporuje činnost jednotlivých učitelů od národní přes krajskou až po oblastní úroveň. 

Zapojení do kabinetů učitelům nabízí:

 • být aktivními členy sítě pedagogů stejné odborné kvalifikace v jednotlivých krajích a oblastech,
 • podílet se na plánu rozvoje příslušné vzdělávací oblasti a na její koncepci, a to na národní, krajské i oblastní úrovni,
 • prohlubovat cíleně svou odbornou kvalifikaci,
 • sdílet příklady inspirativní praxe a zkušenosti,
 • seberealizovat se dle vlastní odborné kvalifikace,
 • získávat ucelené informační zdroje o daném předmětu, odbornou profesní oporu pro učitele různých předmětů a přehlednou inspiraci, ověřené podklady a informace.

Metodické kabinety se dělí podle jednotlivých oblastí rámcových vzdělávacích programů. Celkem bude realizováno 12 metodických kabinetů. V první fázi projektu – v průběhu prvních dvou let jsou pilotovány 3 metodické kabinety (český jazyk a literatura, matematika a její aplikace, informatika a ICT). Pilotáž tak ověří, zda je navrhovaný koncept metodických kabinetů pro praxi přínosný a zda přináší požadované efekty. V projektu bude vedle věcných oblastí a přínosu jednotlivých forem podpory profesního rozvoje ověřena i finanční náročnost udržování této sítě a efektivita jednotlivých forem profesní podpory. 

V rámci metodických kabinetů byla vytvořena síť krajských metodiků ICT, jejichž úkolem je podpora školních koordinátorů ICT, vedení škol a učitelů v oblasti zavádění digitálních technologií do výuky a řízení školy v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020.

Vlastní podpora škol v rámci metodických kabinetů:

 • model systému profesní podpory pro jednotlivé kabinety – klíčový dokument rozvoje dané vzdělávací oblasti/předmětu,
 • metodické příručky rozvoje příslušné oblasti 3 pilotovaných metodických kabinetů – na konkrétní, vytipovaná témata,
 • metodická příručka pro metodická sdružení a předmětové skupiny ve školách – doporučení pro školní úroveň kabinetů.

Praktická podpora škol v rámci metodických kabinetů:

 • oblastní workshopy,
 • skupinové intervize,
 • partnerské kooperace,
 • intervize k řízení kabinetů.

Zpět na úvod