Začínající učitelé

Jste začínající učitel, tedy učitel s praxí kratší než dva roky, a chystáte se nastoupit do nové školy? Co vás tam čeká? Jaké potkáte děti, žáky nebo studenty? Jací budou kolegové? Co pan ředitel či paní ředitelka? Na co se vlastně před nástupem do školy připravit a co od něj očekávat?

Samotné zahájení praxe může být velmi složité. Obnáší totiž nejen přenesení znalostí do praxe, ale také mnoho dalších úkolů jako např. seznámení se s celou školou a jejím životem, zvládnutí školní administrativy a v neposlední řadě výchovnou práci s dětmi, žáky či studenty nebo komunikaci s rodiči a partnery školy. Vstup do praxe je bez debat zátěžovým obdobím plným změn, ve kterém dochází k velkému odlivu kvalifikovaných učitelů ze škol.

Podpora začínajících či nově příchozích učitelů má v České republice velmi rozdílnou kvalitu a neřídí se žádnými určenými pravidly či postupy. To by rád změnil projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO). Proto pracuje s pojmy jako např. adaptační období, začínající či uvádějící učitel a věnuje se také činnostem vedení školy, tedy zejména ředitele či jeho zástupce, v uvádění začínajících učitelů.

Adaptační období

Období jednoho roku, ve kterém dochází k adaptaci učitele na podmínky praxe ve škole, propojování teoretických poznatků s vlastní učitelskou praxí a začleňování učitele do práce konkrétní školy. V průběhu adaptačního období je začínajícímu učiteli poskytována podpora pro postupné dosahování a rozvoj kompetencí popsaných v kompetenčním profilu začínajícího učitele. Zásadní úlohu v podpoře začínajícího učitele v adaptačním období má vedení školy a uvádějící učitel.

Odborné znalosti nejsou vše

„Díky úzké spolupráci s učiteli i řediteli různých druhů škol víme, že absolventi či čerství učitelé přicházejí do škol velmi dobře vybaveni odbornými znalostmi,“ říká Mgr. Monika Brodská, týmová manažerka klíčové aktivity Začínající učitel, a dodává: „V praxi však zjišťují, že odborné znalosti nejsou vše a že k tomu, aby byli dobrými učiteli, je potřeba mnohem víc.“

S čím potřebuje začínající učitel nejčastěji pomoc?

 • S orientací v životě školy (možnosti podpory a systém hodnocení, kulturní život ve škole, zvyky atd.),
 • při seznámení s provozem školy (se školním řádem, kolegy apod.),
 • s přípravou, realizací a vyhodnocením výuky,
 • při seznámení se specifiky výchovné práce učitele (činnost třídního učitele apod.),
 • s rozvíjením vztahů s rodiči a dalšími partnery školy,
 • s orientací v nabídce DVPP.

Co může začínajícímu učiteli nabídnout uvádějící učitel a vedení školy?

 • Pomoc při promýšlení struktury vyučovací hodiny,
 • rady, jak komunikovat ve škole a ve vyučovací hodině,
 • rady, jak komunikovat s rodiči a partnery školy,
 • popisnou zpětnou vazbu,
 • zkušenosti,
 • profesionalitu,
 • pravidelná setkávání,
 • pomoc při stanovování cílů,
 • partnerství a spolupráci,
 • důvěru, podporu a ochotu naslouchat,
 • pozitivní energii a pochopení smyslu učitelské práce.

Zpět na úvod