Seznam doporučené literatury

Knihy 

Náhled

Informace

 

Vinter, Vladimír a Ivo Králíček. Začínající učitel biologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 9788024450216.

Lomnický, Igor a kol. Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa. Praha: Verbum, 2017. ISBN 978-80-87800-40-9.

Magová, Lenka a kol. Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte. Praha: Verbum, 2016. ISBN 978-80-87800-28-7.

Náhled není

k dispozici

Lazarová, Bohumíra et al. Podpora učení ve školách. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8310-3. 

Lacina Lubor, Petr Rozmahel a Jitka Kominácká. Příručka mentoringu: posilování mentorských kapacit pedagogů. Brno: Barrister & Principal, 2016. ISBN 978-80-7485-067-7.

Kratochvílová, Jana, Hana Horká a Lucie Škarková. Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní   školy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7894-9.

Náhled není

k dispozici

Gadušová, Zdenka a kol. Formovanie kompetencií uvádzajúceho učiteľa. Nitra: FF UKF v Nitře, 2014. ISBN 978-80-558-0643-3.

Juklová, Kateřina. Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-80-7435-266-9.

Starý Karel, Dominik Dvořák, David Greger a Karolína Duschinská. Profesní rozvoj učitelů: Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2087-9.

Náhled není

k dispozici

Píšová, Michaela, Karolina Duschinská a kol. Mentoring v učitelství: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: PF UK v Praze, 2011. ISBN 978-807-2905-188.

Hrabal, Vladimír a Isabella Pavelková. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-755-8.

Dytrtová, Radmila a Marie Krhutová. Učitel – Příprava na profesi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2863-6.

Pol, Milan. Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4499-9.

Podlahová, Libuše. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004. První pomoc pro pedagogy. ISBN 80-7254-474-8.

Vašutová, Jaroslava. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-082-4.

Spilková, Vladimíra a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-081-6.

Vašutová, Jaroslava. Být učitelem. Praha: PF UK, 2002. ISBN 80-7290-077-3.

Odell, J. Sandra and Leslie Huling. Quality Mentoring for Novice Teachers (Kvalitní mentoring pro začínající učitele). USA:  Rowman & Littlefield, 2000. ISBN 9780912099378.

Šimoník, Oldřich. Začínající učitel. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0944-6.

Náhled není k dispozici

Tmej, Karel. Uvádění začínajících učitelů základních a středních škol do praxe. Praha: SPN, 1980. ISBN 14-586-80.

Kapitoly v monografii

 • Csandová, Eva. Komparácia systémov uvádzania začínajúceho učiteľa do praxe v predprimárnom  a  primárnom  prostředí.  In  Kohnová,  Jana  (Ed.). Profesní  rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012, s. 193-203. ISBN978-80-7290-625-3.
 • Lampertová, Alena. Adaptačný program pre začínajúceho učitel’a – pomoc alebo povinnosť? In Kohnová, Jana (Ed.). Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012, s. 173-181. ISBN978-80-7290-625-3.
 • Szimethová, Monika  a  Adriana  Wiegerová.  Postavenie  začínajúceho  učiteľa v legislatívnom rámci vybraných Európskych krajín. In  Kohnová, Jana (Ed.). Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012, s. 165-172. ISBN978-80-7290-625-3
 • Vítečková, Miluše and Zdenka Gadušová. International Research in the Field of Novice Teachers' Induction. In   Rabensteiner,   Pia-Maria   &   Rabensteiner,   G. Internationalization  in  Teacher  Education.  Vol.  6  Challenges.  Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2014. pp. 87-106. ISBN 978-3-8340-1395-8

Odborné články

Zahraniční zdroje

 • Klassen, Robert, Tracy L. Durksen, Waleed Al Hashmi, Lisa E. Kim, Ken Longden, Riitta-Leena Metsäapelto, Anna-Maija Poikkeus and János G. Györi. National context and teacher characteristics: Exploring the critical non-cognitive attributes of novice teachers in four countries (Národní kontext a charakteristiky učitelů: Zkoumání kritických nekognitivních atributů začínajících učitelů ve čtyřech zemích). Teaching and Teacher Education, 2018, vol. 72, pp. 64-74.
 • Heikkinen Hannu T., Jane Wilkinson, Jessica Aspfors and Laurette Bristol. Understanding mentoring of new teachers: Communicative and  strategic practices in Australia and Finland (Porozumění mentoringu začínajících učitelů: Komunikační a strategické postupy v Austrálii a Finsku). Teaching and Teacher Education, 2018, vol. 71, pp. 1-11.
 • Kemmis Stephen, Hannu L. T. Heikkinen, Göran Fransson, Jessica Aspfors and Christine Edwards-Grovesa.  Mentoring  of  new  teachers  as  a  contested  practice: Supervision, support and collaborative self-development (Mentoring nových učitelůjako  zpochybnění  praxe:  Dohled,  podpora  a  společný  seberozvoj). Teaching  and Teacher Education, vol. 43, pp. 154-164.
 • Zuljan Milena Valenčič and Barica Marentič Požarnik. Induction and Early-career Support of Teachers in Europe (Uvádějící a raná profesní podpora učitelů v Evropě). European Journal of Education, 2014, vol. 49, no. 2, pp. 192-205.
 • Mansfield, Caroline, Susan Beltman and Anne Price. ‘I’m coming back again!’ The resilience process  of  early  career  teachers  (Proces  odolnosti  začínajících  učitelů). Teachers and Teaching, 2014, vol. 20, pp. 547-567, https://doi.org/10.1080/13540602.2014.937958
 • Darling-Hammond Linda, Stephen P. Newton and Ruth Chung Wei. Developing and assessing beginning teacher effectiveness: the  potential of performance assessments (Rozvoj a hodnocení počáteční efektivity učitele: potenciál hodnocení výkonnosti). Educ Asse Eval Acc, 2013, vol.  25, no. 3, pp. 179–204, https://doi.org/10.1007/s11092-013-9163-0.
 • Ingersoll Richard M. and Michael Strong. The Impact of Induction and Mentoring Programs for  Beginning  Teachers:  A  Critical  Review of  the  Research (Dopad uváděcích a mentorských programů pro začínající učitele: Kritická zpráva výzkumu). Review of Educational Research, 2011, vol. 81, no. 2. pp. 201 – 233.
 • Vítečková, Miluše and Zdenka Gadušová. Teachers Professional Induction in the Czech Republic and American Journal of Educational Research. 2010, vol. 2, no. 12, pp. 1131-1137, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.207.
 • Fantilli,   Robert  and  Douglas  E.  McDougall.  A study  of  novice  teachers: Challenges and supports  the first years (Studie začínajících učitelů: výzvy a podpory v prvních letech).Teaching and Teacher Education. 2009, vol. 25, no. 6, pp. 814–825.
 • Wang Jian  and  Sandra Odell. An alternative conception of mentor–novice relationships: Learning to teach in reform-minded ways as a context (Alternativní koncepce vztahů mentor-začínající učitel: učení učit se v kontextu reforem). Teaching and Teacher Education, 2007, vol. 23, no. 4, pp. 473-489.
 • Harrison Jennifer,  Sue  Dymoke  and  Tony Pell. Mentoring beginning teachers in secondary schools: An analysis of practice (Mentoring   začínajících učitelů na středních školách: Analýza praxe). Teaching  and  Teacher  Education,  2006,  vol. 22, no. 8, pp. 1055–1067.

Příspěvky ve sborníku

Náhled

Informace

Hanušová,  Světlana,  Tomáš  Janík,  Eva  Minaříková,  Tomáš  Kohoutek,  Miroslav Janík, Klára Uličná a Jan Mare. Should I stay or should I go aneb Co drží začínající učitele  v  profesi? In XXV. ročník konference ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017. ISBN 978-80-7435-688-9.

Vítečková, Miluše, Miroslav Procházka, Zdenka Gadušová a Eva Stranovská. Teacher  at  the  start  of  his  career  and  his  personal  needs  (Učitel  na  začátku  své kariéry  a  jeho  profesní  potřeby).  Proceedings  of  the  13th  International  Conference Efficienty  and  Responsibility  in  Education  2016. Prague:  Czech  University  of  Life Science Prague, 2016,pp. 624-632. ISBN 978‐80‐213‐2646‐0.

Náhled není

k dispozici

Vítečková,   Miluše,   Zdenka   Gadušová   and   Margareta   Gafabiková   Pártlová. Novices’  and  trainee  teachers’  perspectives  on  the application  of  knowledge in practice  (Pohled  začínajících  a  uvádějících  učitelů  na  využití  znalostí  v praxi). Proceedings  of  the  11th  International  Conference:  Efficiency  and  Responsibility in Education 2014. Prague: Czech University of Life Science Prague, 2014, pp. 869-877. ISBN 978-80-213-2468-8.

Náhled není

k dispozici

Lukas, Josef a Roman Švaříček. Reflexe problematiky zkoumání identity učitele. Příspěvek prezentovaný na XV. konferenci České asociace pedagogického výzkumu, České Budějovice, 2007.

 

O seznamu doporučené literatury: Seznam doporučené literatury  je  zpracován  za  účelem  poskytnutí  přehledu  zdrojů  vztahujících  se  k  tématu začínající  učitel  a  jeho  uvádění.  Cílem  rešerše  je  usnadnit  orientaci  v tématu  a  poskytnout k němu základní informace.

Klíčová slova: začínající učitel, uvádějící učitel, uvádění učitele do praxe, mentoring

Jazykové vymezení: český jazyk, anglický jazyk, slovenský jazyk

Časové rozmezí: Časové vymezení dokumentů uvedených v rešerši je od roku 2000 do roku 2018, větší důraz je kladen na zdroje od roku 2010 do roku 2018. Zdroje uvedené před rokem 2000 jsou vybrány na základě důležitosti ve vztahu k tématu.

Uspořádání  záznamů: Záznamy jsou řazeny chronologicky – od nejnovějšího, a to vždy pod příslušným typem zdroje.

Zdroje: Katalog Národní knihovny České republiky, databáze SCOPUS, WoS, ScienceDirect, dále Google Scholar, online vědecké časopisy Pedagogika, Pedagogika.sk, Pedagogická orientace, volný internet.

Celkový počet záznamů: 63

Typ záznamů: citace dle normy ČSN ISO 690

Zpracovala: PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.